COS ADMINISTRATIU

REQUISITS

1. Titulació.

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic.

2. Llengua catalana.

Estar en possessió de coneixements de nivell de suiciència de llengua catalana.

3. Llengua castellana.

Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir
coneixements de llengua castellana de nivell C2.
Als efectes de l’exempció prevista al segon paràgraf del punt 5.4 de les bases
generals, els documents a què fan referència les seves lletres a) i b), s’entendran
referits a:

a) haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.
b) diploma d’espanyol (nivell C2 o equivalent).

També quedaran exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana els/les aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

** Segons bases específiques i comunes de la convocatòria anterior.

​© 2017, Centre de Formació Ginkgo

  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Google+
  • w-facebook

 Ginkgo Centre de Formació

C/ del Sol, 62 08201 Sabadell

Telf. 686 06 19 18

ginkgo.oposicions@gmail.com