Auxiliar Administratiu

TEMARI

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració 

 • DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA 

  • Tema 1. Constitució. Drets i garanties constitucionals Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals. 

  • Tema 2. Institucions estatals i organització territorial de l’Estat El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals. 

  • Tema 3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. 

  • Tema 4. Institucions de la Generalitat de Catalunya Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 • ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU 

  • Tema 5. Administració pública i ciutadania. Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres. 

  • Tema 6. Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització administrativa Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. 

  • Tema 7. L’acte administratiu L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. 

  • Tema 8. El procediment administratiu Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes. 

  • Tema 9. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques. 

  • Tema 10. Els contractes del sector públic  Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic. 

  • Tema 11. Procediment de la contractació administrativa. L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte. 

  • Tema 12. Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment. El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment. 

 • GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

  • Tema 13. Estructura i ordenació de l’ocupació pública. Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal. 

  • Tema 14. Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional. Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal. 

  • Tema 15. Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari. 

  • Tema 16. Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball. 

 • GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA 

  • Tema 17. La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya. 

  • Tema 18. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. 

  • Tema 19. El pressupost per programes. El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats. 

  • Tema 20. L’execució del pressupost, modi cacions i control pressupostari. Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat  d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.

 • ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 

  • Tema 21. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal. 

  • Tema 22. Organització i qualitat. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració pública. 

  • Tema 23. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions. 

  • Tema 24. Tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. 

  • Tema 25. Els documents administratius. Redacció de documents administratius i tipologia de documents. (08.178.050) *

​© 2017, Centre de Formació Ginkgo

 • Blanco Icono de Instagram
 • Blanco Icono Google+
 • w-facebook

 Ginkgo Centre de Formació

C/ del Sol, 62 08201 Sabadell

Telf. 686 06 19 18

ginkgo.oposicions@gmail.com