Auxiliar Administratiu

REQUISITS
 1. Nacionalitat: Tenir nacionalitat espanyola o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

 2. Edat: Tenir complerts 16 anys d’edat 

 3. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria. Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

 4. Capacitat: No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.

 5. Habilitació:

 • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.

 • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.

 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.

** Segons les bases comunes i especifiques de l'última convocatòria.

​© 2017, Centre de Formació Ginkgo

 • Blanco Icono de Instagram
 • Blanco Icono Google+
 • w-facebook

 Ginkgo Centre de Formació

C/ del Sol, 62 08201 Sabadell

Telf. 686 06 19 18

ginkgo.oposicions@gmail.com