Auxiliar Administratiu

REQUISITS
Justicia Oposicions, oposicions justicia auxilio
  1. Nacionalitat: Tenir nacionalitat espanyola o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

  2. Edat: Tenir complerts 16 anys d’edat 

  3. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria. Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

  4. Capacitat: No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.

  5. Habilitació:

  • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.

  • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.

  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.

** Segons les bases comunes i especifiques de l'última convocatòria.