COS ADMINISTRATIU

EXERCICIS

PRIMERA PROVA. Consta dels tres exercicis següents:

 • Primer exercici: competències professionals.

  • De caràcter obligatori i no eliminatori.

  • Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

  • El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts.

  • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 5 punts.

 • Segon exercici: coneixements.

  • De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GAP/1234/2008, de 21 d'abril, de la directora general de Funció Pública.

  • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada

  • El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora pel torn lliure.

  • La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

  • En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 1.114 aspirants (2 aspirants pel plaça convocada) amb una puntuació igual o superior a 2,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l'exercici serà l'obtinguda per l'aspirant situat/ada per ordre de puntuació en el número 1.114. En cas d'empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d'aspirants aprovats/des d'aquest exercici podrà ser superior a 1.114, atès que s'inclouran com a aprovats/des tots/es aquells/es que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.

 • Tercer exercici: supòsit pràctic.

  • De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Consisteix en la resolució d'un o varis supòsits pràctics sobre l'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

  • Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d'aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l'aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió escrita en la seva realització.

  • El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

  • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

  • El tribunal no haurà d'avaluar el tercer exercici dels/de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici.

  • La qualificació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

SEGONA PROVA: PROVA D'OFIMÀTICA PRÀCTICA.

 • De caràcter obligatori i eliminatori.

 • Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows que es descriuen tot seguit:

 • Grup 1. Engegar el PC i apagar-lo des del propi sistema operatiu. Finestres: moure finestres, dimensionar, minimitzar, tancar, alternar entre finestres obertes, utilitzar quadres de diàleg. Crear adreces en l'escriptori. Barra de fórmules. Barra d'eines.

 • Grup 2. Operacions bàsiques. Entrar, obrir un document, tancar i sortir del processador o del full de càlcul. Crear un document, desar i anomenar i desar un document. Crear carpetes i subcarpetes. Copiar fitxers. Cerca ràpida de fitxers i de carpetes. Mètodes abreujats de teclat: supòsits bàsics.

 • Grup 3. La impressió del document: seleccionar impressora, la gestió de les propietats d'impressió (configurar la pàgina, l'acabat, les característiques que defineixen la qualitat de la impressió), la vista preliminar. La gestió de les barres d'eines i els menús.

 • Consta de tres exercicis.

 • Primer exercici: document administratiu

  • Consistirà en l'elaboració d'un document administratiu d'acord amb les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 OpenOficce-Writer 2.2, a elecció de l'aspirant.

  • En aquest exercici s'avaluarà la capacitat de l'aspirant per a la composició, modificació i correcció de documents escrits.

 • Segon exercici: processament de textos

  • Consistirà en respondre 7 preguntes segons les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2, a elecció de l'aspirant.

  • En aquest exercici es valorarà el coneixement i l'ús de les funcions i utilitats que es descriuen en la convocatoria:

 • Tercer exercici: full de càlcul

  • Consistirà en respondre 7 preguntes segons les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2, a elecció de l'aspirant.

  • En aquest exercici es valorarà la capacitat dels aspirants per tractar un full de càlcul utilitzant el mencionat programa, així com el coneixement de les funcions i utilitats que es descriuen en la convocatoria:

  • El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora.

  • La qualificació de la prova és d'apte/a o no apte/a.

  • El tribunal qualificador declararà aptes els/les aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts d'un màxim de 10 punts.

  • Per a la celebració d'aquesta prova, a criteri del tribunal qualificador, es realitzaran el nombre de torns successius que es consideri necessari en el mateix dia als efectes d'examinar als aspirants, en el cas que el nombre d'aquests ho aconselli.

TERCERA PROVA: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA.

 • Exempció de la prova: Els/Les aspirants han d'acreditar els coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana que preveuen els apartats 5.2 i següents de les bases generals en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de les qualificacions de la primera prova. 
  A aquests efectes, es publicarà un llistat amb els aspirants aptes a la primera prova que ja han acreditat davant l'òrgan convocant els coneixements de llengua catalana exigits i, si s'escau, castellana, i no caldrà que els acreditin novament als efectes de quedar exempts de la realització de la prova. Transcorregut aquest termini, s'exposaran les llistes provisionals d'aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana. 
  Els/Les aspirants disposaran d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà de la seva publicació per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits. Les llistes definitives d'aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana, es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la segona prova.

 • Descripció de la prova: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori per als/les aspirants no exempts.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana

  • Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

  • Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

  • Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

  • El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

  • La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

 • Segon exercici: coneixement de llengua castellana.

  • Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

  • El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

  • La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

FASE DE CONCURS

 

 • La puntuació d'aquesta fase serà de 9,85 punts.

 • Mèrits que es valoren.

  • a) Serveis prestats: Máxim 3 punts Es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració pública fins a la data de publicació de la convocatòria. Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal.

  • b) Titulacions: Máxim 3,85 punts Es valoraran el títols de tècnic superior o qualsevol dels declarats equivalents relacionats amb les funcions pròpies de les places de l'escala administrativa del cos administratiu fins a un màxim de 3,85 punts, d'acord amb el barem que aprovi el tribunal qualificador un cop analitzades i considerades totes les titulacions acreditades pels/per les aspirants, en funció del grau de relació amb les funcions indicades. Les titulacions esmentades no es valoraran com a mèrit en el cas que sigui l'única titulació acadèmica de què disposi l'aspirant per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1). Conseqüentment, en aquest supòsit no caldrà que s'al•legui per part de l'aspirant.

  • c) Altres mèrits: 3 punts Haver resultat apte/a sense plaça en la convocatòria immediatament anterior per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat (convocatòria amb número de registre 108): 3 punts.

​© 2017, Centre de Formació Ginkgo

 • Blanco Icono de Instagram
 • Blanco Icono Google+
 • w-facebook

 Ginkgo Centre de Formació

C/ del Sol, 62 08201 Sabadell

Telf. 686 06 19 18

ginkgo.oposicions@gmail.com